top of page

REGULAMINY

REGULAMIN CZŁONKOWSKI

REGULAMIN PŁATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

REGULAMIN CZŁONKOWSKI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „SAMEJUDO”

I. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulaminem określa ogólne warunki i zasady bycia członkiem/zawodnikiem w Uczniowskim Klubie Sportowym „SameJudo”.

2. Organizatorem zajęć judo jest Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo” z siedzibą przy
ul. Powstańców 37/241, 05 – 091 w Ząbkach; NIP: 1251644712; REGON: 365058979, zwane dalej: Klubem.

3. Członkiem Klubu może zostać osoba fizyczna po złożeniu deklaracji członkowskiej podpisanej przez siebie (w przypadku osoby pełnoletniej), lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej) oraz akceptacji i podpisaniu jej przez trenera prowadzącego i/lub prezesa Klubu.

4. Małoletni poniżej 18. roku życia mogą zostać przyjęci w poczet członków Klubu wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych i złożeniu w ich imieniu ww. deklaracji członkowskiej.

5. Każdy kandydat jest obowiązany dostarczyć trenerowi prowadzącemu uzupełnioną i podpisaną deklarację członkowską przed datą rozpoczęcia zajęć w Klubie. Jest ona dostępna na stronie internetowej Klubu pod adresem www.samejudo.pl

6. Członkowie Klubu mają prawo do:​

1) uczestnictwa w innych formach działalności Klubu oraz korzystania z obiektów, urządzeń i wyposażenia Klubu;

2) zgłaszania opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu;

3) korzystania z pomocy materialnej, organizacyjnej i prawnej ze strony Klubu;

4) udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub.

7. Członkowie Klubu zobowiązani są do:

1)ochrony dobrego imienia Klubu;

2) przestrzegania zasad fair play w sporcie; przestrzegania Statutu Klubu (Statut dostępny w siedzibie Zarządu Klubu), Regulaminu Członkowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SameJudo”, Regulaminu płatności; Regulaminów sal treningowych;

3) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych, w tym w działalności sportowej
i organizacyjnej Klubu;

4) opłacania składek członkowskich zgodnie z Regulaminem płatności.

8. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego drogą mailową Zarządowi Klubu na adres: samejudo@gmail.com, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu;

2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu:

a) na pisemny wniosek Prezesa Klubu – z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 2 miesiące;

b) nieprzestrzegania Statutu Klubu, uchwał Zarządu Klubu, Regulaminu Klubu, a także wszelkich innych aktów wewnętrznych dotyczących działalności Klubu lub naruszenia zasad współżycia społecznego;

c) z powodu działania na szkodę Klubu;

d) z powodu śmierci członka Klubu.

9. Obowiązkiem zawodnika jest posiadanie aktualnych badań lekarskich (karta zdrowia sportowca) lub złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w treningach judo. W przypadku zawodnika poniżej 18. roku życia podpisane oświadczenie składa rodzic/prawny opiekun.

10. Każdy zawodnik trenujący w Klubie ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie obejmujące okres uczestnictwa w zajęciach. W dniu składania deklaracji członkowskiej kandydat na zawodnika lub w przypadku osoby poniżej 18. roku życia, rodzic/opiekun prawny składa podpisane oświadczenie o posiadaniu przez kandydata na zawodnika ubezpieczenia NNW.

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i roszczenia finansowe uczestnika zajęć powstałe w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków, do momentu: (i) uiszczenia przez niego składki członkowskiej i opłaty za ubezpieczenie klubowe; albo (ii) okazania dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia NNW nabyte we własnym zakresie. 

12. Każdy zawodnik ma obowiązek w wyznaczonym przez trenera prowadzącego czasie zaopatrzyć się
w judogi – specjalistyczny strój do judo (strój do judo ma fakturę tak zwanej plecionki). Klub kilka razy do roku organizuje zamówienie sprzętu sportowego, alternatywą jest zakup we własnym zakresie, wówczas prosimy o konsultację z trenerem prowadzącym.

13. W przypadku zakupu judogi we własnym zakresie, zawodnik ma obowiązek w ciągu 30 dni zakupić klubowy backnumber (naszywka na plecy), który należy naszyć na strój zgodnie z przyjętymi przez Klub zasadami.

II. Przygotowanie do zajęć​​

14. Zawodnik przychodzący na zajęcia ma obowiązek być do nich w pełni przygotowany:

1) przystępować do zajęć w stroju do judo (judogi) lub w przypadku nieposiadania judogi, w stroju sportowym (długie spodnie dresowe, koszulka z krótkim rękawem);

2) treningi odbywają się na specjalistycznej macie, po której zawodnicy poruszają się boso, jednak
na terenie ośrodka/sali zawodnik ma obowiązek poruszać się w klapkach;

3) zawodnik powinien być zaopatrzony we własną butelkę z wodą;

4) podczas treningu nie dopuszcza się spożywania posiłków ani picia napojów, z wyjątkiem ww. wody;

5) stawiać się na trening punktualnie;

6) zachowywać higienę osobistą, trenować w schludnie utrzymanym stroju.

III. Treningi

15. Zawodnik lub jego rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować trenera prowadzącego
o wszelkich niedyspozycjach/przeciwwskazaniach/kontuzjach przed rozpoczęciem zajęć.

16. Struktura organizacyjna Klubu daje możliwość indywidualnego rozwoju każdego z ćwiczących,
a o skierowaniu do odpowiedniej grupy decyduje trener prowadzący na podstawie wieku oraz stopnia zaawansowania i zaangażowania zawodnika.

17. Zawodnik UKS „SameJudo” zobowiązany jest również do:

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie sali treningowej;

2) kulturalnego zachowania się na terenie budynku, w którym odbywają się treningi;

3) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji oraz wszystkich pracowników budynku, gdzie odbywają się treningi oraz pozostałych osób;

4) kulturalnego zachowania podczas zajęć treningowych oraz rozgrywek sportowych, zawodnik powinien kierować się zasadami judo oraz fair play;

5) wykonywania poleceń wydanych przez trenera;

6) aktywnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach oraz punktualnego przybycia na zajęcia;

7) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);

8) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do łazienki, szatni);

9) dbania o sprzęt sportowy;

10) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego;

11) udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera;

12) występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubowymi, koszulki i bluzy klubowe);

13) reprezentowania godnej postawy sportowca na zewnątrz.

18. Trenerzy prowadzący zajęcia mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w regulaminach stosując:

1) ustne upomnienie w obecności rodzica;

2) pisemne upomnienie;

3) jednorazowe usunięcie zawodnika z zajęć;

4) niezgłoszenie zawodnika do zawodów lub wycofanie zawodnika ze startu w zawodach,

z konsekwencjami finansowymi wynikającymi z tego tytułu;

5) czasowe zawieszenie w prawach zawodnika;

6) trwałe usunięcie zawodnika z Klubu.

bottom of page