REGULAMIN

REGULAMIN

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „SAME JUDO”

 

Przepisy ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”), określa zasady działania Uczniowskiego Klubu Sportowego „Same Judo” z siedzibą w Ząbkach (dalej jako „Klub”).

§ 2

Klub działa w oparciu o statut i ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263. z późn. zm.)

Ogólne zasady członkostwa w Klubie

§ 3

 1. Przyjęcie dziecka w poczet zawodników Klubu następuje z chwilą kumulatywnego przez rodzica (opiekuna prawnego) następujących obowiązków:
  a) złożenia u trenera prowadzącego prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej (dalej jako „Deklaracja”)
  b) wpłaty pierwszej składki członkowskiej.(ew. opłaty wstępnej)
  c) wykupienia na rzecz dziecka, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (dalej jako „Ubezpieczenie”). Członkowie klubu zobowiązani są opłacić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Klub corocznie, na początku roku szkolnego, przedstawia ofertę grupową Ubezpieczenia. Jeżeli wykupienie Ubezpieczenia nie następuje poprzez Klub, rodzic zobowiązany jest wraz ze złożeniem Deklaracji przedstawić dowód, że dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 4

 1. Przyjęcie dziecka w poczet zawodników Klubu wiąże się z obowiązkiem wnoszenia przez rodziców (opiekunów prawnych) comiesięcznych składek członkowskich (dalej jako „Składki”), o które zostały opisane w § 3 Regulaminu.

 2. Wysokość Składki jest stała i zależy od przynależności do grupy. Na wysokość Składki nie ma wpływu faktyczna obecność dziecka na zajęciach.

 3. Składka:

 • za 1 trening w tygodniu wynosi 80 zł/mc;

 • za 2 treningi w tygodniu wynosi 120 zł/mc;

 • za 3 treningi w tygodniu wynosi 150 zł/mc;

 

   4. W przypadku gdy na zajęcia uczęszcza dwójka rodzeństwa wysokość składki zostaje pomniejszona o  20 zł, w przypadku trójki rodzeństwa zostaje             pomniejszona o 50 zł.

   5. Ponadto rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są uiszczać wraz z opłatą czerwcową, opłatę wakacyjną w wysokości 80 zł za cały okres wakacji.         Jest to opłata związana z bieżącą działalnością Klubu.

   6. Składki wnoszone są na konto klubu najpóźniej do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

   7. W przypadku nie wniesienia Składki w terminie, dziecko może zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.

   8. W przypadku gdy w miesiącu odbędzie się mniej niż połowa treningów opłata wynosi połowę Składki.

 

Rezygnacja z członkostwa w Klubie

§ 5

 1. O rezygnacji z członkostwa w Klubie dziecka, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić Klub za pośrednictwem poczty elektronicznej  (adres: samejudo@gmail.com) najpóźniej do 20–tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem Klubu.

 2. W przypadku niedopełnienia wymogu opisanego w ust. 1 rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych składek członkowskich w wysokości określonej w §4 do czasu złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa.

 

Organizacja zajęć w Klubie.

Prawa i obowiązki członków Klubu.

§ 6

Zajęcia treningowe grup dziecięcych odbywają się w okresie trwania roku szkolnego, w terminach zgodnych z harmonogramem zajęć, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.

§ 7

Struktura organizacyjna Klubu daje możliwość indywidualnego rozwoju każdego z ćwiczących, a o skierowaniu do odpowiedniej grupy decyduje trener na podstawie wieku oraz stopnia zaawansowania i zaangażowania zawodnika.

§ 8

 1. Członkowie Klubu mają prawo do:

a) uczestniczenia w zajęciach swojej grupy treningowej;

b) uczestniczenia w zajęciach innych grup za zgodą trenera prowadzącego;

c) uczestniczenia w dodatkowych treningach walki (randori), biegowych oraz innych zajęciach organizowanych przez Klub, za zgodą trenera                             prowadzącego;

d) wyjazdów na krajowe oraz międzynarodowe zawody sportowe, zgodnie z decyzją trenera prowadzącego;

e) wyjazdów na krajowe i międzynarodowe obozy sportowe, zgodnie z decyzją trenera prowadzącego;

f) przystępowania do egzaminów na stopnie kyu za zgodą trenera prowadzącego;

g) możliwości udziału na imprezach organizowanych przez Klub np. pikniki klubowe, wigilia klubowa;

§ 9

 1. Zawodnik Klubu zobowiązany jest w szczególności do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie sali treningowej;

b) kulturalnego zachowania się na terenie budynku, w którym odbywają się treningi;

c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z Klubu;

d) wszystkich pracowników budynku, gdzie odbywają się treningi oraz pozostałych osób;

e) kulturalnego zachowania się na zawodach judo;

f) wykonywania poleceń wydanych przez trenera;

g) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach;

h) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);

i) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do łazienki, szatni itp.);

j) dbania o sprzęt sportowy;

k)posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spodenki, dresów bez suwaków);

l) udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera;

m) występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubu, koszulka klubowa, dresy klubowe);

n) godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz.

    2. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w ust. 1 poprzez:

a) upomnienie osobiste;

b) upomnienie przy całej grupie;

c) usunięcie zawodnika z zajęć;

d) nie zgłoszenie zawodnika do zawodów;

e) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach - z konsekwencjami finansowymi z tego wynikającymi;

f)  złożenie do Zarządu Klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika.

 

Wejście w życie oraz zmiana Regulaminu

§ 10

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie  od 3 września 2018 roku.

 2. Zmiana Regulaminu wymaga powzięcia uchwały przez Zarząd Klubu w tym przedmiocie. Dla skuteczności wejścia w życie zmian Regulaminu wymagane jest jego ogłoszenie na stronie internetowej Klubu.