top of page

REGULAMINY

REGULAMIN CZŁONKOWSKI

REGULAMIN PŁATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

REGULAMIN CZŁONKOWSKI  UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „SAMEJUDO”

 

 1. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulaminem określa ogólne warunki i zasady bycia członkiem/zawodnikiem w Uczniowskim Klubie Sportowym „SameJudo”.

 2. Organizatorem zajęć judo jest Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo” z siedzibą przy ul. Powstańców 37/241, 05 – 091
  w Ząbkach; NIP: 1251644712; REGON: 365058979, zwane dalej: Klubem.

 3. Członkiem Klubu może zostać osoba fizyczna po złożeniu deklaracji członkowskiej podpisanej przez siebie
  (w przypadku osoby pełnoletniej), lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej) oraz akceptacji i podpisaniu jej przez trenera prowadzącego i/lub prezesa Klubu.

 4. Małoletni poniżej 18. roku życia mogą zostać przyjęci w poczet członków Klubu wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych i złożeniu
  w ich imieniu ww.  deklaracji członkowskiej.

 5. Każdy kandydat jest obowiązany dostarczyć trenerowi prowadzącemu uzupełnioną i  podpisaną deklarację członkowską przed datą rozpoczęcia zajęć w Klubie. Jest ona dostępna na stronie internetowej Klubu pod adresem www.samejudo.pl

 6. Członkowie Klubu mają prawo do:

  1. udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub;

  2. uczestnictwa w innych formach działalności Klubu oraz korzystania z obiektów, urządzeń i wyposażenia Klubu;

  3. zgłaszania opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu;

  4. korzystania z pomocy materialnej, organizacyjnej i prawnej ze strony Klubu.

 7. Członkowie Klubu zobowiązani są do:

  1. ochrony dobrego imienia Klubu;

  2. przestrzegania zasad fair play w sporcie; przestrzegania Statutu Klubu (Statut dostępny w siedzibie Zarządu Klubu), Regulaminu Członkowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SameJudo”, Regulaminu płatności; Regulaminów sal treningowych;  

  3. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych, w tym w działalności sportowej i organizacyjnej Klubu;

  4. opłacania składek członkowskich zgodnie z Regulaminem płatności. 

 8. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

  1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego drogą  mailową Zarządowi Klubu na adres: samejudo@gmail.com, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu;

  2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu:

   1. na pisemny wniosek Dyrektora Klubu – z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 2 miesiące;

   2. nieprzestrzegania Statutu Klubu, uchwał Zarządu Klubu, Regulaminu Klubu, a także wszelkich innych aktów wewnętrznych dotyczących działalności Klubu lub naruszenia zasad współżycia społecznego;

   3. z powodu działania na szkodę Klubu;

   4. z powodu śmierci członka Klubu.

 9. Obowiązkiem zawodnika jest posiadanie aktualnych badań lekarskich (karta zdrowia sportowca) i złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w treningach judo. W przypadku zawodnika poniżej 18. roku życia podpisane oświadczenie składa rodzic/prawny opiekun.

 10. Każdy zawodnik trenujący w Klubie ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie obejmujące okres uczestnictwa w  zajęciach. W dniu składania deklaracji członkowskiej kandydat na zawodnika lub w  przypadku osoby poniżej 18. roku życia, rodzic/opiekun prawny składa podpisane oświadczenie o posiadaniu przez kandydata na zawodnika ubezpieczenia NNW.

 11. Każdy zawodnik ma obowiązek w wyznaczonym przez trenera prowadzącego czasie zaopatrzyć się w judogi – specjalistyczny strój do judo (strój do judo ma fakturę tak zwanej plecionki). Klub kilka razy do roku organizuje zamówienie sprzętu sportowego, alternatywą jest zakup we własnym zakresie, wówczas prosimy o konsultację
  z trenerem prowadzącym.

 12. W przypadku zakupu judogi we własnym zakresie, zawodnik ma obowiązek w ciągu 30  dni zakupić klubowe emblematy, które należy naszyć na strój zgodnie z przyjętymi przez Klub zasadami. 

 

 1. Przygotowanie do zajęć

 1. Zawodnik przychodzący na zajęcia ma obowiązek być do nich w pełni przygotowany:

  1. przystępować do zajęć w stroju do judo (judogi) lub w przypadku nieposiadania judogi, w stroju sportowym (długie spodnie dresowe, koszulka z krótkim rękawem);

  2. treningi odbywają się na specjalistycznej macie, po której zawodnicy poruszają się boso, jednak na terenie ośrodka/sali zawodnik ma obowiązek poruszać się w klapkach; 

  3. zawodnik powinien być zaopatrzony we własną butelkę z wodą;

  4. podczas treningu nie dopuszcza się spożywania posiłków ani picia napojów, w  wyjątkiem ww. wody;

  5. stawiać się na trening punktualnie;

  6. zachowywać higienę osobistą, trenować w schludnie utrzymanym stroju.

 

 1. Treningi

 1. Zawodnik lub jego rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować trenera prowadzącego o wszelkich niedyspozycjach/przeciwwskazaniach/kontuzjach przed rozpoczęciem zajęć. 

 2. Struktura organizacyjna Klubu daje możliwość indywidualnego rozwoju każdego z  ćwiczących, a o skierowaniu do odpowiedniej grupy decyduje trener prowadzący na podstawie wieku oraz stopnia zaawansowania i zaangażowania zawodnika.

 3. Zawodnik UKS „SameJudo” zobowiązany jest również do:

  1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie sali treningowej;

  2. kulturalnego zachowania się na terenie budynku, w którym odbywają się treningi;

  3. kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji oraz wszystkich pracowników budynku, gdzie odbywają się treningi oraz pozostałych osób;

  4. kulturalnego zachowania podczas zajęć treningowych oraz rozgrywek sportowych, zawodnik powinien kierować się zasadami judo oraz fair play;

  5. wykonywania poleceń wydanych przez trenera;

  6. aktywnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach oraz punktualnego przybycia na zajęcia;

  7. informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);

  8. uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do łazienki, szatni);

  9. dbania o sprzęt sportowy;

  10. posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego;

  11. udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera;

  12. występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubowymi, koszulki i bluzy klubowe);

  13. reprezentowania godnej postawy sportowca na zewnątrz.

 4. Trenerzy prowadzący zajęcia mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w regulaminach stosując:

  1. ustne upomnienie w obecności rodzica; 

  2. pisemne upomnienie;

  3. jednorazowe usunięcie zawodnika z zajęć;

  4. niezgłoszenie zawodnika do zawodów lub wycofanie zawodnika ze startu w  zawodach, z konsekwencjami finansowymi wynikającymi z tego tytułu;

  5. czasowe zawieszenie w prawach zawodnika;

  6. trwałe usunięcie zawodnika z Klubu.

bottom of page