top of page

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 1. Każdy zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „SameJudo”, zwanego dalej Klubem, jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich zgodnie z Regulaminem przyjętym przez Zarząd Klubu.

 2. Wypełnienie deklaracji członkowskiej, spełnienie warunków wynikających z Regulaminu Członkowskiego Uczniowskiego Klubu „SameJudo” oraz opłacenie składki członkowskiej to warunki do uzyskania tytułu członka Klubu.

 3. Nieopłacenie składki członkowskiej może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy członków Klubu. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu.

 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.samejudo.pl

 5. O wysokości składki w danym roku decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

 6. O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd Klubu w  drodze uchwały.

 7. Wysokość składki członkowskiej obowiązującej od 1 września 2021 roku: 

  1. 100 zł/ miesiąc – zawodnicy trenujący raz w tygodniu;

  2. 150 zł/ miesiąc – zawodnicy trenujący dwa razy w tygodniu, z możliwością uczestnictwa w sobotnim (dodatkowym) treningu randori;

  3. 180 zł/ miesiąc – zawodnicy trenujący trzy i więcej razy w tygodniu, z możliwością uczestnictwa w sobotnim (dodatkowym) treningu randori.

 8. Składki członkowskie należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

 9. W przypadku uiszczenia składki po terminie wskazanym w ust. 8, Zarząd Klubu może naliczyć jednorazowo dodatkową opłatę w wysokości 20 zł.

 10. Kwota składki członkowskiej jest uśrednioną opłatą obowiązującą przez cały rok szkolny. Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia i w związku z tym nie obowiązują odliczenia za nieobecności członka/zawodnika na zajęciach.

 11. Dodatkowy sobotni trening (randori) dla członków Klubu opłacających składkę w  wysokości 150 zł i wyższą jest treningiem wliczonym w koszt miesięcznej opłaty. 

 12. W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc, składka zostaje zmniejszona do 20 zł, jest to kwota gwarantująca miejsce w grupie.

 13. Za okres wakacyjny (lipiec, sierpień), w którym treningi stacjonarne nie są prowadzone, członkowie Klubu są zobligowani wnieść jednorazową składkę w wysokości 100 zł w  terminie wpłaty za miesiąc czerwiec. 

 14. W przypadku, gdy w Klubie trenuje dwoje rodzeństwa, od całości składki przysługuje zniżka w wysokości 10% całości składki, w przypadku trójki rodzeństwa jest to 20%.

 15. Składki nadpłacone za miesiące z góry nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu.

 16. Członek Klubu/rodzic/opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić Klub o  długotrwałej absencji Zawodnika lub o rezygnacji z członkostwa w Klubie drogą tradycyjną lub mailową na adres: samejudo@gmail.com

 17. Składki członkowskie należy uiszczać przelewem bankowym na niżej podane dane: 
  UKS „SameJudo”
  ul. Powstańców 37 lok. 241
  05 – 091 Ząbki
  nr konta: 97 1020 1042 0000 8602 0351 9352

 18. Przelewy należy tytułować zgodnie z niżej podanym wzorem:
  Imię i Nazwisko zawodnika (np. Jan Kowalski)
  miesiąc (np. wrzesień), miejsce zajęć (np. Marki)
  termin zajęć (np. pon/śr godz. 17:15).

 19. Rozstrzyganie wszelkich sytuacji nieobjętych niniejszym Regulaminem pozostaje w  gestii Zarządu Klubu.

JAN KOWALSKI
LUTY

MARKI OKÓLNA

PON/ŚR GODZ. 17:15

bottom of page